Nieuws

5 apr 2024

Reeds ervaring als bouwkundig tekenaar? Gepassioneerd door ruimtelijke ordening? Wil je graag deel uit maken van een jong en ambitieus team? Dan is deze vacature iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.

5 apr 2024

Heb je interesse in de job als milieuconsulent? Of  heb je al ervaring als milieuconsulent en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je graag deel uit maken van een jong en ambitieus team? Dan is deze vacature iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.

Verhogen organische koolstof via teeltplan met korrelmaïs
6 okt 2023

Hebt u korrelmais aangegeven in de verzamelaanvraag en de ecoregeling ‘verhogen van organisch koolstofgehalte’ aangevraagd? Vergeet dan zeker niet om het Departement Landbouw en Visserij één of meerdere foto’s te bezorgen die duidelijk aantonen dat het om de oogst van korrelmaïs gaat. Deze foto's dienen aangeleverd te worden via de LV-AgriLens app.

Via de onderstaande hyperlink vindt u het nieuwsbericht terug van het Departement Landbouw en Visserij.

21 aug 2023

De subsidieaanvraag voor het verhogen van het organisch koolstofgehalte dient jaarlijks aangegeven te worden in de verzamelaanvraag. Donderdag 31 augustus 2023 is de uiterste wijzigingsdatum om percelen voor deze ecoregeling toe te voegen of te schrappen.

4 jul 2023

Reeds ervaring als bouwkundig tekenaar? Gepassioneerd door ruimtelijke ordening? Wil je graag deel uit maken van een jong,  professioneel team en samen Thorcontrol verder doen groeien? Dan is onze vacante functie iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.

20 jun 2023
Heb je al meerdere jaren ervaring als milieuconsulent? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wil je graag deel uit maken van een jong, professioneel team en samen Thorcontrol verder doen groeien? Dan is onze vacante functie iets voor jou. We bieden een uitdagende, voltijdse job aan in Torhout.
 
28 apr 2023

De ecoregeling voorjaarsbraak met late inzaai maïs kan worden aangevraagd tot 7 mei 2023.

Voorwaarden:

  • Voorjaarsbraak aanhouden tot en met 10 mei 2023.

  • Geen enkele handeling (geen grondbewerkingen, niet bemesten, niet bekalken) uitvoeren op het perceel tussen 15 maart en 10 mei 2023.

28 okt 2022

Het nieuwe GLB zal heel wat veranderingen met zich meenbrengen.
Daarom willen we u graag tijdig informeren welke financiële en technische impact dit zal hebben voor uw bedrijf.

Volgende thema's komen aan bod:

Basisinkomssteun:

25 mei 2022

Als u derogatie toepast zijn er enkele strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen. Een van deze voorwaarden is het laten nemen van voldoende fosfaat- en stikstofbodemstalen.

6 mei 2022

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland brengt heel wat onzekerheden inzake de voeder- en voedselvoorzieningen vanuit Oekraïne met zich mee. Daarom laat de Europese Commissie uitzonderlijk toe om in 2022 percelen braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden. Ook Vlaanderen zal gebruik maken van deze mogelijkheid. De aanwending van deze percelen heeft geen gevolgen voor de vergroeningsbetaling. Concreet betekent dit dus dat er productie kan zijn op deze percelen.

6 mei 2022

Wenst u water te onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht? Dan moet u dit vanaf 1 januari 2022 verplicht melden aan de waterloopbeheerder via het e-loket Wateronttrekking, www.wateronttrekking.be (VMM). U dient aan te geven waar, hoeveel, hoe en waarvoor u het water zal onttrekken.

21 jan 2022

23 dec 2021

Ook in 2022 staan wij opnieuw voor u klaar
in een sfeer van begrip, steun en vertrouwen
om een nieuw jaar op te bouwen.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

Team Thorcontrol

9 apr 2021

Als studie- en adviesbureau bieden we u graag wat hulp bij het invullen van uw digitaal kunstmestregister.

We hebben voor u dan ook een instructiefilmpje opgenomen waarin we u de werking stap voor stap uitleggen.

Wanneer u klikt op de onderstaande hyperlink of de bijhorende QR-code inscant, kunt u dit instructiefilmpje eenvoudig raadplegen.

4 nov 2019

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

15 okt 2019

Bericht vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

'Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

9 sep 2019

Bericht vanuit Vlaamse Landmaatschappij. Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

‘Beste leden van het landbouwoverleg,

Zoals we begin juni communiceerden aan elke landbouwer en via andere kanalen herhaalden, stelden we 14 juli als uiterste datum voor het indienen van aanvragen van vrijstellingen. Aanvragen die we ontvingen tot 31 juli hebben we eveneens aanvaard.

16 nov 2018

Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 28 februari 2019.

25 apr 2018

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten.
Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

9 feb 2018

De Mestbank heeft gisteren de beslissing genomen om een overgangsmaatregel omtrent de overschakeling naar vrachtstalen voor varkensmest toe te laten. Er werd vanuit verschillende sectoren de bezorgdheid geuit dat men niet tijdig klaar zou zijn met de mogelijkheden om vrachtstalen te nemen. Bijgevolg zal er door o.a. achterstallige leveringen van bemonsteringsapparaten de capaciteit niet zijn om alle varkensmest te bemonsteren op basis van vrachtstalen.

13 dec 2017

Wij nodigen u graag uit voor het infomoment op 21 december 2017:
"Nieuwe wetgeving in de praktijk" door Dieter Pattyn
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in 't Gravenhof te Torhout.
Graag bevestigen voor 18 december indien u er wenst bij te zijn.
Tot dan!

11 dec 2017

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbankloket

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM. Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

27 nov 2017

EAG landschapselementen
Heggen kunnen nu worden aangegeven als EAG met teeltcode 4 (houtkanten/heggen). Ook bomenrijen kunnen worden aangegeven met de nieuwe teeltcode 10. De definitie voor beide landschapselementen werd in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’ toegevoegd (deze fiche komt begin februari 2018 online). Beide elementen dienen te worden ingetekend als perceel in de verzamelaanvraag.

27 nov 2017

Op 1 januari 2018 wordt de regelgeving voor het bepalen van de mestsamenstelling aangepast.

Die aanpassing komt er omdat uit recent onderzoek van de VLM blijkt dat de mestsamenstelling van varkensmest vrij stabiel is op bedrijfsniveau, de huidige forfaitaire samenstellingen te hoog zijn én vrachtstalen betrouwbaarder zijn dan putstalen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op varkensmest, maar er zijn ook enkele wijzigingen voor andere mestsoorten.

1 nov 2017

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

20 okt 2017

Het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) is halfweg maar omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, heeft minister Joke Schauvliege proactief een extra maatregel genomen. Zij doet dat door vanaf 2018 het naleven van de teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen in focusgebieden actief af te dwingen door terreincontroles. De terreincontroles zullen worden uitgevoerd door toezichthouders van de Mestbank.

3 okt 2017

De vorst tijdens de tweede helft van april 2017 en de droogte van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van zowel de vorst als de droogte, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2017.

1 okt 2017

Voor de investeringssteun en steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven loopt de laatste blok- of indienperiode van 2017 van 1 oktober tot 18 december 2017.

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.