Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via compost - stalmest - houtsnippers

De subsidieaanvraag voor het verhogen van het organisch koolstofgehalte dient jaarlijks aangegeven te worden in de verzamelaanvraag. Donderdag 31 augustus 2023 is de uiterste wijzigingsdatum om percelen voor deze ecoregeling toe te voegen of te schrappen.

Voorwaarden:

Compost
 • Minstens 10 ton compost per ha.
 • Extern aangekochte compost van erkende compostinstallaties (met VLACO attest). U moet beschikken over de facturen op naam voor deze compost. Indien geen facturen beschikbaar zijn, dan moet u de noodzakelijke mesttransportdocumenten ter beschikking hebben cfr. het mestdecreet.
 • Boerderijcompost, van eigen bedrijf en/of in samenwerkingsverband. U moet over een register beschikken. U mag zelf kiezen in welke vorm u dat register bijhoudt. Er is geen specifiek register nodig van een bepaalde instantie. In het register moet voor elk ingaand product de datum en de hoeveelheid worden geregistreerd die in de eigen composteerinstallatie gaat en waarin eveneens alle uitgaande hoeveelheid compost op datum wordt geregistreerd
 • Komt in aanmerking (als voldaan is aan bovenstaande) als compost: groencompost, gft-compost, inmenging van stalmest met compost
 • Komt niet in aanmerking: champost
Stalmest
 • Stalmest van het eigen bedrijf of extern verkregen.
 • Minstens 10 ton stalmest per ha.
 • De landbouwer zal van elk perceel waarop stalmest wordt aangevoerd door middel van een foto die met de LV-Agrilens app (https://www.vlaanderen.be/landbouw/agrilens) genomen is, moeten aantonen dat hij op dat perceel effectief stalmest aanvoert. De foto dient genomen te worden op het moment dat de stalmest wordt uitgespreid, op het veld ligt of ondergewerkt wordt en waarbij duidelijk wordt aangetoond dat er effectief stalmest is opgebracht.
 • Indien er geen afdoende bewijs wordt bezorgd dan zal de bijkomende bestemming niet aanvaard worden.
 • Stalmest bestaat uit een mengsel van stro en uitwerpselen van runderen, paarden, schapen, geiten of varkens. Mengsels met uitwerpselen van pluimvee worden niet beschouwd als stalmest. Stalmest heeft een droge stofgehalte van minimaal 20 procent. De vaste mest in het mengsel moet afkomstig zijn van dieren die zijn gehuisvest in ingestrooide stallen of van het bewerken van dierlijke mest met stro. De normbepalingen van het mestdecreet mogen niet overschreden worden. Stalmest mag afkomstig zijn van eigen dieren of van een derde. Indien de stalmest afkomstig is van een derde dan moet u de noodzakelijke mesttransportdocumenten ter beschikking hebben cfr. Het mestdecreet.
Houtsnippers
 • Minstens 10 ton houtsnippers per ha afkomstig van het eigen bedrijf.
 • De houtsnippers mogen slechts eenmaal per vijf jaar op het perceel aangevoerd worden.
 • De herkomst van de houtsnippers (houtkanten en hagen, heggen) moet worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Indien deze houtachtige elementen niet aanwezig zijn in de eigen verzamelaanvraag om de hoeveelheid houtsnippers te verklaren dan zal het verhogen van het koolstofgehalte met houtsnippers niet kunnen worden aangegeven.
   

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.