Aanvraag vrijstelling i.k.v. MAP 6

Bericht vanuit Vlaamse Landmaatschappij. Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

‘Beste leden van het landbouwoverleg,

Zoals we begin juni communiceerden aan elke landbouwer en via andere kanalen herhaalden, stelden we 14 juli als uiterste datum voor het indienen van aanvragen van vrijstellingen. Aanvragen die we ontvingen tot 31 juli hebben we eveneens aanvaard.

Tijdens het landbouwoverleg van 4 september hebben een aantal partners gepeild naar de mogelijkheid om alsnog een vrijstelling te kunnen aanvragen.
Rekening houdend met de aangehaalde argumenten willen we vooralsnog tegemoet komen aan deze vraag, en zullen we uitzonderlijk toch nog de mogelijkheid bieden om nu nog een vrijstelling aan te vragen voor 2020.  De aanvragers moeten in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019 nog een bedrijfsevaluatie uitvoeren.

Concreet zal vanaf maandag 9 september tot en met donderdag 19 september een nieuwe aanvraagmodule beschikbaar zijn op het mestbankloket (op dezelfde plaats als de andere aanvragen). De periode is beperkt zodat we de betrokken landbouwers nog een overzicht kunnen bezorgen van de te bemonsteren percelen en zij hun bedrijfsevaluatie nog kunnen organiseren via SNapp. Voor deze groep zullen de te bemonsteren percelen beschikbaar zijn op 14 oktober. Door de laattijdigheid van deze aanvragen zullen geen vaststellingsverslagen meer verwerkt kunnen worden.  Op die manier brengen we de organisatie van de bedrijfsevaluatie voor de ‘vroege’ aanvragers niet in het gedrang.
Dit is de enige communicatie die hierover gevoerd wordt door de Mestbank.’

Met vriendelijke groet,

Bart De Schutter
Afdelingshoofd wnd.

Vlaamse Overheid
Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Mestbank’

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.